Obchodné podmienky internetovej stránky www.invisiblehotel.sk (ďalej len „Obchodné podmienky“)

Prevádzkovateľom internetovej stránky umiestnenej na doméne  www.invisiblehotel.sk je:

obchodné meno: Creative Industry Košice, n.o.
sídlo: Kukučínova 2, 040 01  Košice, Slovenská republika

IČO: 35 583 461
DIČ: 2022737871
IČ DPH: SK2022737871

IBAN: SK21 5600 0000 0005 5823 5001
BIC kód banky: KOMASK2X

E-mail: office@cike.sk
Telefón: 055/696 42 79

 

Definícia pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetového portálu www.invisiblehotel.sk
 2. podľa týchto Obchodných podmienok je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby: Creative Industry Košice, n.o., sídlo: Kukučínova 2, 040 01  Košice, IČO: 35 583 461 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
 3. Zákazníkom sa na základe týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná ubytovanie v hotelovej izbe ponúkanej prostredníctvom internetovej stránky www.invisiblehotel.sk (ďalej len „Internetový portál“), a ktorá elektronicky odoslala vyplnený elektronický registračný formulár za účelom objednania ubytovania v hotelovej izbe a následne uzatvorila s príslušným hotelom zmluvu o ubytovaní (ďalej len „Zákazník“).
 4. Hotelom sa rozumie osoba, ktorá prevádzkuje ubytovacie zariadenie a ktorá prostredníctvom Internetového portálu uzatvára so Zákazníkom zmluvu o ubytovaní, na základe ktorej sa Zákazníkovi poskytuje za úhradu prechodné ubytovanie a s ním spojené služby v hotelovej izbe uvedenej na Internetovom portáli (ďalej len „Hotel“).
 5. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá si objednáva hotelovú izbu na účely, ktoré nesúvisia s jej obchodom, podnikaním, živnosťou alebo povolaním (ďalej len „Spotrebiteľ“).
 6. Podnikateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá koná na účely svojej podnikateľskej činnosti alebo výkonu zamestnania či povolania (ďalej len „Podnikateľ“).
 7. Rezervačným formulárom sa rozumie úkon Zákazníka, ktorý vyjadruje jeho vôľu objednať si hotelovú izbu v Hoteli prostredníctvom Internetového portálu a uzavrieť s Hotelom zmluvu o ubytovaní (ďalej len „Rezervačný formulár“).
 8. Rezerváciou sa rozumie potvrdenie Rezervačného formulára Prevádzkovateľom vrátane kompletného vyplnenia Rezervačného formulára podľa bodu 12. a nasl. Obchodných podmienok (ďalej len „Rezervácia“).
 9. Zmluvou o ubytovaní sa rozumie zmluva medzi Hotelom a Zákazníkom, ktorej predmetom je prechodné ubytovanie na dohodnutú dobu a ktorá je uzatvorená prostredníctvom Internetového portálu v súlade s týmito Obchodnými podmienkami (ďalej len „Zmluva o ubytovaní“).
 10. Storno poplatkami sa rozumejú poplatky určené Hotelom za zrušenie Zmluvy o ubytovaní zo strany Zákazníka, ktoré sú upravené v ubytovacom poriadku alebo inom predpise Hotela (ďalej len „Storno poplatky“).
 11. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej Služby (ďalej len „Reklamácia“).

Preambula

 1. The Invisible Hotel je produktom podpory kultúry a kreatívneho priemyslu, s presahom do cestovného ruchu, ktorého účelom je oživenie a zatraktívnenie podnikateľského prostredia, jeho prepojenie na umeleckú sféru spolu s využitím kreatívneho potenciálu pri jeho návrhu a realizácií. Výsledkom bude produkt zážitkového charakteru, ktorý verne zachytáva spoločenskú, umeleckú a historickú udalosť konajúcu sa v meste Košice a svojím prevedením má navodiť u návštevníkov Hotela jedinečnú atmosféru.

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto Obchodné podmienky upravujú:
 2. proces a podmienky Rezervácie hotelovej izby a vznik Zmluvy o ubytovaní medzi Zákazníkom a Hotelom,
 3. podmienky používania Internetového portálu,
 4. práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Zákazníka.

Rezervácia a vznik Zmluvy o ubytovaní

 1. Podmienkou vzniku Zmluvy o ubytovaní je úplné a pravdivé uvedenie údajov Zákazníka, ktoré sú požadované v Rezervačnom formulári na Internetovom portáli a následné potvrdenie Rezervácie Prevádzkovateľom.
 2. Zákazník si objednáva prostredníctvom Internetového portálu ubytovanie v zvolenej hotelovej izbe z ponuky hotelových izieb uvedených na Internetovom portáli počas dohodnutej doby, a to podľa pokynov uvedených v Rezervačnom formulári. Rezerváciu Zákazník dokončí stlačením tlačidla „Rezervácia s povinnosťou platby“. Predtým je Zákazník povinný oboznámiť sa s týmito Obchodnými podmienkami a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s Obchodnými podmienkami internetového portálu www.invisiblehotel.sk“.
 3. Odoslaním Rezervačného formulára, t. j. zakliknutím tlačidla na potvrdenie Rezervácie, sa formulár považuje za doručený Prevádzkovateľovi a Zákazník zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený aj s informáciami o:
  1. podmienkach poskytnutia ubytovania v Hoteli,
  2. cene a platobných podmienkach za Rezerváciu, ktorú je Zákazník povinný Hotelu uhradiť prostredníctvom Internetového portálu alebo priamo v Hoteli.
 4. Doručený a úplný Rezervačný formulár sa považuje za záväzný návrh na uzavretie Zmluvy o ubytovaní so zvoleným Hotelom.
 5. Zmena v Rezervácii: v prípade, ak Prevádzkovateľ nebude schopný akceptovať navrhovanú Rezerváciu Zákazníka na ubytovanie v dohodnutých termínoch, Zákazník bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom. Súčasne bude požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu s navrhovanou zmenou termínov. Zákazník je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas v lehote 2 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Až Zákazníkovým odsúhlasením navrhovanej zmeny v Rezervácii vznikne medzi stranami Zmluva o ubytovaní. V prípade, ak Zákazník neodsúhlasí zmenu v uvedenej lehote uvedeným spôsobom, návrh Rezervácie Zákazníka sa márnym uplynutím uvedenej lehoty považuje za zrušený v celom rozsahu a návrh Prevádzkovateľa na zmenu za neakceptovaný Zákazníkom.
 6. Zmluva o ubytovaní vzniká medzi Hotelom a  Zákazníkom okamihom doručenia potvrdenia Rezervácie zo strany Prevádzkovateľa. Potvrdením Rezervácie sa rozumie okamih doručenia záväzného potvrdenia elektronickej Rezervácie zo strany Prevádzkovateľa do e-mailovej schránky Zákazníka, ktorú Zákazník uviedol pri vypĺňaní Rezervačného formulára, pričom predmetom uzatvorenej zmluvy medzi Hotelom a Zákazníkom je poskytnutie prechodného ubytovania na dohodnutú dobu Zákazníkovi , a to za cenu uvedenú na Internetovom portáli a za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach.
 7. Vznikom Zmluvy o ubytovaní vzniká priamy právny vzťah medzi Hotelom a Zákazníkom, pričom Prevádzkovateľ tento právny vzťah len sprostredkúva a nie je účastníkom tohto právneho vzťahu.
 8. V potvrdzujúcom e-maile Prevádzkovateľa bude uvedená predovšetkým skutočnosť o potvrdení Rezervácie.
 9. Potvrdenie Rezervácie slúži zároveň ako potvrdenie o uzavretí Zmluvy o ubytovaní. V prípade, ak termín ubytovania bude dojednaný v rámci 14 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy o ubytovaní, potvrdzovací e-mail musí obsahovať aj potvrdenie o výslovnom súhlase Spotrebiteľa so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a potvrdenie vyhlásenia spotrebiteľa o tom, že bol riadne poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, stráca spotrebiteľ po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.
 10. Od okamihu vzniku Zmluvy o ubytovaní existuje právny vzťah výhradne medzi Hotelom a Zákazníkom, pričom tento právny vzťah môže byť upravený ubytovacím poriadkom alebo iným interným predpisom konkrétneho Hotela.
 11. V osobitných prípadoch a pred potvrdením Rezervácie si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo vyžiadať si od Zákazníka dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať overenie správnosti osobných údajov, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla Zákazníka. Prevádzkovateľ je vždy oprávnený v závislosti od charakteru Rezervácie požiadať Zákazníka o dodatočnú autorizáciu Rezervácie alebo totožnosti Zákazníka formou elektronickej pošty. Ak Zákazník nevykoná dodatočnú autorizáciu spôsobom a v lehote stanovenej Prevádzkovateľom, márnym uplynutím tejto lehoty sa Rezervácia považuje za zrušenú a ku vzniku Zmluvy o ubytovaní nedôjde.

Podmienky a termíny dodania Služby

 1. Ubytovanie v hotelovej izbe a s tým súvisiace služby zabezpečuje vo svojom mene a na svoju zodpovednosť Hotel, ktorý si zvolil Zákazník, a to podľa jeho ubytovacích podmienok.
 2. Poskytnutie ubytovania a služieb podľa Zmluvy o ubytovaní bude pre Zákazníka zabezpečené zvoleným Hotelom v individuálne dohodnutých termínoch.

Cena a platobné podmienky

 1. Cena ubytovania v konkrétnej hotelovej izbe v Hoteloch, ktoré sú pre Zákazníka v ponuke na Internetovom portály, je uvedená na príslušnom mieste v ponuke hotelových izieb na Internetovom portáli, a to vrátane DPH, ak nie je na Internetovom portáli uvedené inak.
 2. Prípadne zľavy z cien služieb jednotlivých Hotelov alebo iné cenové zvýhodnenia platia podľa podmienok uvedených na Internetovom portáli alebo na webovej stránke Hotela a počas doby v rámci ktorej ich Prevádzkovateľ alebo Hotel poskytuje, za predpokladu, že Prevádzkovateľ alebo Hotel zľavy alebo iné cenové zvýhodnenia poskytuje.
 3. Zákazník uhradí cenu za ubytovanie a súvisiace služby jedným z nasledovných spôsobov:
 4. bezhotovostným prevodom na bankový účet Prevádzkovateľa uvedený v záhlaví týchto Obchodných podmienok,
 5. platbou prostredníctvom Internetového portálu a platobnej karty Zákazníka,
 6. priamo na mieste v Hoteli; v takom prípade je Zákazník povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi zabezpečenie ceny ubytovania v Hoteli prostredníctvom kreditnej karty sumou rovnajúcou sa cene zvolenej hotelovej izby (depozit), a to pri procese Rezervácie. Cenu hotelovej izby Zákazník uhradí priamo na mieste na účet konkrétneho Hotela; po úplnom zaplatení ceny, zabezpečenie ceny (depozit) zaniká v celom rozsahu. Pri tomto spôsobe platby poskytne Zákazníkovi faktúru, prípadne doklad o zaplatení, samotný Hotel.
 7. V prípade, že Zákazník uhrádza cenu podľa bodu 28. písm. a) a b) týchto Obchodných podmienok, považuje sa cena za uhradenú momentom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet Prevádzkovateľa alebo v prípade uhradenia ceny podľa bodu 28. písm. c) týchto Obchodných podmienok na účet Hotela.
 8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prevádzkovanie elektronických platobných systémov, prostredníctvom ktorých dochádza k úhrade ceny.
 9. K akceptácii Rezervácie v zmysle bodu 20. týchto Obchodných podmienok Prevádzkovateľ priloží aj faktúru v elektronickej forme, ktorá bude obsahovať všetky zákonné náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 10. Zákazník vyplnením a doručením Rezervačného formulára udeľuje v zmysle § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Prevádzkovateľovi súhlas na to, aby mu Prevádzkovateľ vyúčtovával a fakturoval v mene Hotela cenu hotelovej izby v elektronickej forme (ďalej len „Elektronická faktúra“). Body 30. a 31. sa neuplatnia pri uhradení ceny spôsobom podľa bodu 28. písm. c) týchto Obchodných podmienok.
 11. Prevádzkovateľ a Zákazník berú na vedomie, že Elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v listinnej forme, a že vystavením elektronickej faktúry už Prevádzkovateľ nie je povinný posielať Zákazníkovi faktúry v listinnej forme.
 12. Prevádzkovateľ má výhradné právo voľby medzi zaslaním elektronickej faktúry alebo faktúry v papierovej forme.
 13. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, sa Elektronická faktúra považuje za doručenú tretím dňom od jej odoslania na adresu e-mailovej schránky uvedenej Zákazníkom v Rezervačnom formulári.
 14. Cena hotelovej izby uhrádzaná niektorým zo spôsobov uvedených v bode 28. písm. a) a b) týchto Obchodných podmienok, neobsahuje miestny poplatok, ktorý sa dopláca priamo v Hoteli. Miestny poplatok predstavuje sumu 1,5 € /osoba/noc.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Prevádzkovateľ je povinný najmä:
 2. sprostredkovať uzatvorenie Zmluvy o ubytovaní medzi Zákazníkom a Hotelom s každým Zákazníkom, ktorý pristúpi na Obchodné podmienky, ak nie je dôvod na jeho odmietnutie podľa týchto Obchodných podmienok,
 3. technicky zabezpečovať správnu funkcionalitu Internetového portálu, systém Rezervácii na Internetovom portáli a uvádzať na Internetovom portáli správne a aktuálne údaje.
 4. Prevádzkovateľ môže jednostranne meniť grafickú, funkčnú alebo technickú prevádzku Internetového portálu, alebo meniť a inovovať užívateľské rozhranie Internetového portálu, pokiaľ táto zmena alebo vylepšenie prispeje k zvýšeniu užívateľského komfortu pri jeho využívaní.
 5. V odôvodnených prípadoch, najmä pri plánovaných aktualizáciách Internetového portálu, údržbách, technických kontrolách, revíziách, opravách na technických zariadeniach, alebo z dôvodu výpadku elektrickej energie či iných krízových situácií, môže Prevádzkovateľ bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť alebo obmedziť prevádzku Internetového portálu, avšak iba na nevyhnutnú dobu.
 6. Prevádzkovateľ zároveň vyhlasuje, že nezodpovedá za funkčnosť, administratívu a ani inú činnosť súvisiacu s používaným serverom, na ktorom je umiestnený Internetový portál.
 7. Zákazník je povinný najmä:
 8. zaplatiť za rezervovanú hotelovú izbu príslušnú cenu, zverejnenú na Internetovom portáli ,
 9. oboznámiť sa s týmito Obchodnými podmienkami, ubytovacím poriadkom a ďalšími internými predpismi Hotela, s ktorým uzatvoril Zmluvu o ubytovaní a dodržiavať ich.
 10. Zákazník je oprávnený na poskytnutie úplných a pravdivých informácií o skutočnostiach súvisiacich s ubytovaním v hotelovej izbe.
 11. Prevádzkovateľ spracúva Rezervačné formuláre v poradí, v akom sú mu doručené.
 12. Služby poskytované Prevádzkovateľom sú určené výhradne na súkromné použitie. Tretie osoby nie sú oprávnené bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa akékoľvek informácie a dáta zverejnené na Internetovom portáli alebo informácie a dáta, ktoré sú súčasťou Internetového portálu ďalej reprodukovať, šíriť, sprístupňovať verejnosti alebo do nich zasahovať akýmkoľvek iným spôsobom.

Poučenie spotrebiteľa o odstúpení o zmluvy a Zánik práva Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 1. V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOS“) podľa ustanovenia § 7 a nasledujúcich je Spotrebiteľ oprávnený na odstúpenie od Zmluvy o ubytovaní, a to do 14 kalendárnych dni odo dňa uzavretia zmluvy.
 2. Ak Spotrebiteľ má záujem využiť právo na odstúpenie od zmluvy je povinný, písomné odstúpenie od zmluvy doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa: hello@invisiblehotel.sk alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu Prevádzkovateľa, uvedenú v záhlaví týchto Obchodných podmienok.
 3. Na odstúpenie od zmluvy je Spotrebiteľ oprávnený využiť formulár odstúpenia od Zmluvy o ubytovaní, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Obchodných podmienok a je dostupný Tu.
 4. Ak nie je dohodnuté inak, v prípade, že Zákazník odstúpi od Zmluvy o ubytovaní v lehote kratšej ako 24 hodín pred dohodnutou dobou ubytovania v Hoteli, Hotel je oprávnený zaúčtovať Zákazníkovi poplatok za zrušenie Zmluvy o ubytovaní v hodnote 100 % zaplatenej ceny ubytovania v Hoteli za jednu noc.
 5. Služby Hotela sú Spotrebiteľovi poskytované v dohodnutých termínoch po uzatvorení Zmluvy o ubytovaní. Ak budú tieto služby Hotela Spotrebiteľovi poskytnuté počas trvania lehoty na odstúpenie od zmluvy, po úplnom poskytnutí týchto služieb Spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy, pričom Spotrebiteľ zakliknutím príslušného tlačidla pri uzatváraní Zmluvy o ubytovaní vyhlasuje, že bol o tejto skutočnosti riadne poučený.
 6. Ubytovaním v hotelovej izbe v dobe, počas ktorej plynie Spotrebiteľovi lehota na odstúpenie od zmluvy, Spotrebiteľ výslovne súhlasí so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa ZoOS a je si vedomý, že po úplnom poskytnutí ubytovacích služieb stráca právo na odstúpenie od zmluvy, o čom bol Prevádzkovateľom riadne poučený podľa ustanovenia § 4 ods. 6 písm. a) ZoOS.
 7. Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy o ubytovaní pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a Spotrebiteľ udelil súhlas podľa bodu 50., Spotrebiteľ je povinný uhradiť Hotelu cenu za skutočne poskytnuté plnenie zo strany Hotela do dňa, kedy Hotelu oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy o ubytovaní v lehote kratšej ako 24 hodín pred dohodnutou dobou ubytovania v Hoteli, platí bod 48. v celom rozsahu.
 8. Odstúpením od zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Spotrebiteľ sa zmluva zrušuje v celom rozsahu od počiatku, pričom zmluvné strany sú povinné si vrátiť, čo si počas trvania zmluvy poskytli, ak podmienky Hotela neustanovujú inak.
 9. Storno poplatky za zrušenie Zmluvy o ubytovaní zo strany Spotrebiteľa sú upravené individuálne každým Hotelom, ktorý prostredníctvom Internetového portálu ponúka svoje hotelové izby. Storno poplatky sú upravené predovšetkým v ubytovacích poriadkoch konkrétneho Hotela, alebo v iných obdobných interných predpisov Hotela, a sú dostupné na nasledovných internetových odkazoch:

Urban Flashbacks / KONGRES HOTEL ROCA : http://www.hotelrocakosice.sk/-obchodne-podmienky

Čierno-biela izba / CONGRESS HOTEL CENTRUM: http://www.hotel-centrum.sk/

Košická moderna / HOTEL AMBASSADOR : http://www.ambassador.sk/public/files/vseobecne-obchodne-podmienky.pdf

Zlatý poklad / HOTEL ZLATÝ DUKÁT: http://www.zlatydukat.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=4&lang=en

 

V mene Hotela budú Storno poplatky voči Zákazníkovi uplatnené zo strany CIKE. Na úhradu Storno poplatkov bude použitá zaplatená cena hotelovej izby a v prípade bodu 28. písm. c) Obchodných podmienok bude použité poskytnuté zabezpečenie.

Zodpovednosť za škodu, zodpovednosť za vady a Obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa

 1. V prípade nefunkčnosti Internetového portálu sa Zákazník môže obrátiť na helpdesk Prevádzkovateľa hello@invisiblehotel.sk .
 2. Zákazník berie na vedomie, že Prevádzkovateľ< nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody alebo vady, ktoré vznikli:
 3. v súvislosti s nedbanlivou činnosťou Zákazníka na Internetovom portáli,
 4. v súvislosti so Zmluvou o ubytovaní a právnym vzťahom medzi Zákazníkom a Hotelom,
 5. v súvislosti s poskytovaním internetových a telekomunikačných služieb.

Za akékoľvek vady hotelovej izby a vady iných služieb, na ktoré má Zákazník nárok v zmysle Zmluvy o ubytovaní, je zodpovedný výhradne Hotel. Hotel za tieto vady zodpovedá v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito Obchodnými podmienkami a internými predpismi Hotela, s ktorými sa Spotrebiteľ oboznámil.

Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

 1. Zákazník je povinný reklamáciu uplatniť voči príslušnému Hotelu bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej služby, ak ubytovací poriadok alebo iný predpis Hotela neustanovuje inak.
 2. Zákazník je oprávnený reklamáciu uplatniť:
 3. písomne na adrese Hotela doporučenou zásielkou,
 4. e-mailom na adresu Hotela,
 5. osobne v sídle Hotela.
 6. Kontaktné údaje konkrétneho Hotela sú uverejnené Internetovom portáli alebo ja internetovej stránke Hotela.
 7. V písomnej reklamácii Zákazník uvedie jasne a zrozumiteľne popis vady a dôvod Reklamácie, požadovaný spôsob vybavenia Reklamácie, skutočnosť, či je Zákazník Spotrebiteľom, ako aj ďalšie údaje, ktoré považuje za potrebné. Ďalej Zákazník uvedie svoje kontaktné údaje, a Reklamáciu doručí Hotelu.
 8. Ďalšie okolnosti postupu pri Reklamácii ako aj spôsoby vybavenia Reklamácie môžu byť predmetom ubytovacieho poriadku alebo iného interného dokumentu konkrétneho Hotela.

Ochrana osobných údajov

1. Zákazník, ktorý je fyzickou osobou, odoslaním rezervačného formulára potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo,  štát, údaje o platobnej karte sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Zákazník, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Zákazníka v zmysle  čl. 6 bod 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako „GDPR“). Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom a ich použitie na registráciu, pre poskytnutie sprostredkovania Zmluvy o ubytovaní s Hotelom a ďalšie úkony spojené s poskytovanou službou, vrátane neskoršej komunikácie so Zákazníkom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Prevádzkovateľa, pre účely ponúkania služieb a zasielania rôznych propagačných či reklamných materiálov, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Zákazník nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 1. tohto článku Obchodných podmienok, a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 1. tohto článku Obchodných podmienok, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Zákazníkom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Zákazník má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Prevádzkovateľovi.

3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím stranám s výnimkou Hotela. V takom prípade je však Prevádzkovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s Hotelom dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Poskytnutie osobných údajov Zákazníka Hotelu je nevyhnutné na plnenie Zmluvy o ubytovaní, v opačnom prípade nie je možné službu poskytnúť. Hotel spracúva osobné údaje Zákazníka na právnom základe podľa čl. 6 bod 1 písm. f) – oprávnený záujem najmä pre potreby fakturácie a vedenia evidencie ubytovaných.

4. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.

5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k riadnemu zabezpečeniu osobných údajov Zákazníka pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

6. Prevádzkovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR poskytuje Zákazníkovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:

 1. Identifikačné údaje Prevádzkovateľa: Creative Industry Košice, n.o., Kukučínova 2, 040 01 Košice, IČO: 35 583 461; Prevádzkovateľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: office@cike.sk alebo telefonicky na čísle: 055/696 42 79;
 2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Vojčík & Privacy, s.r.o., Rázusova 28, 040 01 Košice, e-mail: privacy@vojcik.eu, tel.:+421556230111;
 3. Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov je uvedený v bode 1. tohto článku Obchodných podmienok;
 4. Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 1. tohto článku Obchodných podmienok;
 5. V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie služby Prevádzkovateľom nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Prevádzkovateľ o tejto skutočnosti Zákazníkovi informáciu.
 6. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje pre účely Zmluvy o ubytovaní po celú dobu poskytovania služby a osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pre účely priameho marketingu po dobu existencie Prevádzkovateľa alebo do doby namietania spracúvania osobných údajov pre účely priameho marketingu zo strany Zákazníka.
 7. Zákazník má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
 8. Zákazník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
 9. Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 1. Zákazníkom je potrebné pre uzavretie Zmluvy o ubytovaní a poskytnutie služby.

7. Informácie o právach dotknutej osoby – Zákazníka:
Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Zákazník) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva:

 1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 6.
 2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
  3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
  4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
  5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
  6. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 1. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
  1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  3. Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
  4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

 1. Na základe čl. 19 GDPR je Prevádzkovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Prevádzkovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 2. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 3. Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
 4. Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
 5. Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

8. Poskytnutie informácií dotknutej osobe

 1. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR  a oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Prevádzkovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR  povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť. Prevádzkovateľ má právo neposkytnúť informácie v rozsahu, v akom nimi dotknutá osoba disponuje.
 2. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
 3. Informácie podľa bodu 1 poskytuje Prevádzkovateľ bezodplatne.
 4. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

9. Obmedzenie práv dotknutej osoby

O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

 

Riešenie sporov

 1. Prevádzkovateľ a Zákazník sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z ich právneho vzťahu, budú riešiť vzájomnými zmierlivými rokovaniami, aby tak predišli možným súdnym sporom. Ak mimosúdnymi rokovaniami Prevádzkovateľ a Zákazník nedospejú k zmieru, budú svoje spory riešiť pred príslušným súdom Slovenskej republiky.
 2. Právne vzťahy založené Zmluvou o ubytovaní sa riadia ustanoveniami platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky v platnom a účinnom znení.
 3. Alternatívne riešenie sporov:
 4. Účelom tohto ustanovenia Obchodných podmienok je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Prevádzkovateľom alebo Hotelom a Spotrebiteľom.
 5. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami. Spotrebiteľ môže svoj spor s Prevádzkovateľom alebo s Hotelom riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 6. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť.
 7. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 8. Spotrebiteľ môže taktiež podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom Európskej platformy alternatívneho riešenia sporov RSO podľa čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).
 9. V súlade s vyššie uvedeným nariadením Prevádzkovateľ uvádza odkaz na možnosti využitia Európskej platformy RSO:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

Používanie súborov cookie

 1. Súbormi cookie sa rozumejú malé textové súbory uložené v koncovom zariadení Zákazníka, ktoré do tohto zariadenia ukladá a získava k ním prístup Prevádzkovateľ prostredníctvom prevádzkovania Internetového portálu. Prostredníctvom súborov cookie si Internetový portál uchováva informácie o preferenciách a nastaveniach Zákazníka. Uchovávanie súborov cookie zefektívňuje a zrýchľuje prácu a používanie Internetového portálu.
 2. Súbory cookie neobsahujú škodlivé počítačové programy, maleware alebo spyware.
 3. Internetový portál používa dočasné súbory cookie, ktoré sa v koncovom zariadení uchovávajú len počas jednej návštevy konkrétnej internetovej stránky. Tieto súbory sa z koncového zariadenia automaticky odstránia po zatvorení zvoleného internetového prehliadača.
 4. Internetový portál používa aj trvalé súbory cookie, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení za účelom:
 5. zapamätania konkrétnych slovných spojení, ktoré boli zadané do vyhľadávača Internetového portálu,
 6. zapamätania navštívených miest na webových stránkach Prevádzkovateľa a zisťovania, ktoré stránky a funkcie požívajú užívatelia najčastejšie,
 7. zapamätania hodnotenia a komentárov, ktoré užívatelia do Internetového portálu vložia,
 8. zabezpečenie informácii potrebných pre webovú analýzu a štatistiku (ktoré stránky boli navštívené, aký dlhý čas na nich bol strávený, dátum jednotlivých návštev portálu, počet návštev na Internetovom portáli, časový interval požívania a pod.),
 9. zabezpečenie a zjednodušenie používania Zákazníckych nastavení.
 10. Informácie získané zo súborov cookie Prevádzkovateľ nesprostredkúva tretím subjektom a súčasne Prevádzkovateľ súčasne nezodpovedá za súbory cookie tretích strán.
 11. Za súhlas s používaním súborov cookie za účelom vyjadreným v týchto Obchodných podmienkach sa v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, sa považuje príslušné nastavenie zvoleného internetového prehliadača.
 12. Súbory cookie je možné pomocou internetového prehliadača odmietnuť, nastaviť používanie len niektorých súborov cookie alebo úplne z koncového zariadenia odstrániť.
 13. V prípade nepoužívania súborov cookie Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nesprávne fungovanie Internetového portálu na koncovom zariadení, zapríčinené odmietnutím používania súborov cookie.

Spoločné a Záverečné ustanovenia

 1. Ak neurčuje ubytovací poriadok alebo iný interný predpis konkrétneho Hotela inak, Zmluva medzi Hotelom a Zákazníkom zaniká aj v prípade, že sa Zákazník neubytuje vo zvolenej hotelovej izbe okamihom začatia dojednanej doby, v rámci ktorej Hotel pre zákazníka hotelovú izbu vyhradil.
 2. Na vzťahy neupravené Zmluvou o ubytovaní, ubytovacím poriadok alebo inými internými predpismi konkrétneho Hotela a týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Na právne vzťahy, ktorých účastníkom je Spotrebiteľ sa vzťahujú aj príslušné ustanovenia ZoOS, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
 3. Ak bude niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia Obchodných podmienok ostávajú v platnosti a účinnosti. Účastníci právneho vzťahu sa zaväzujú, že neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie nahradia novým ustanovením, ktoré bude platné, účinné a vymáhateľné, tak, že by bolo možné predpokladať, že by ho zmluvné strany boli použili, keby vedeli o neplatnosti alebo neúčinnosti ustanovenia nahradzovaného.
 4. Obchodné podmienky sa pre Zákazníka stávajú účinné a záväzné v momente odoslania Rezervačného formulára Prevádzkovateľovi.
 5. V prípade rozporu alebo nezrovnalostí medzi Obchodnými podmienkami a Zmluvou o ubytovaní alebo ubytovacími podmienkami Hotela, s ktorým Zákazník uzavrel predmetnú Zmluvu, majú prednosť ustanovenia Zmluvy o ubytovaní a ustanovenia ubytovacieho poriadku Hotela.
 6. Ubytovacie podmienky Hotelov, v ktorých ubytovacích zariadeniach sú na Internetovom portáli ponúkané zákazníkom hotelové izby sú umiestnené na nasledovných internetových adresách:
 7. Urban Flashbacks
 8. Media Art
 9. Košická moderna
 10. Zlatý poklad
 11. Čierno-biela izba
 12. Zákazník odoslaním Rezervačného formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami Prevádzkovateľa, ktoré sú k dispozícii na Internetovom portáli, týmto Obchodným podmienkam rozumie, súhlasí s nimi a zaväzuje sa nimi riadiť .
 13. Obchodné podmienky so svojimi prílohami sú prílohou a neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o ubytovaní.
 14. Aktuálne znenie Podmienok používania je účinné k 26/05/2016 a je zverejnené na internetovej adrese www.invisiblehotel.sk.

Orgán dozoru na úseku ochrany spotrebiteľa:

Dozor nad dodržiavaním povinností Prevádzkovateľa je orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1

Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547
Email: ke@soi.sk.